Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

RPO WSL « Powrót


Wszystkie LGD działające na terenie województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 mają zapewnione dla mieszkańców z terenu objętego działaniem LGD:

  • 16 mln euro z Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach priorytetu 8i,9i, 9iv, 9v,
  • 16 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 9a i 9b.

Oś priorytetowa

Priorytet inwestycyjny

Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego

Działania/
poddziałanie

Fundusz

Indykatywna alokacja UE (EUR)

VII Regionalny Rynek pracy

8i

Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Poddziałanie 7.1.3
Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs

EFS

4 000 000

 

 

 

 

 

 

IX Włączenie społeczne

 

 

 

 

 

9i

Wzmocnienie aktywności Społecznej i zawodowej społeczności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne

Poddziałania 9.1.4 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR

EFS

5 000 000

9iv

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie

Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR

EFS

6 000 000

9v

Wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii Społecznej w regionie

Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii Społecznej – Projekty konkursowe.

EFS

1 000 000

X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

9a

Lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem

Poddziałania 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR

EFRR

8 000 000

9b

Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z LSR.

EFRR

8 000 000

Aby skorzystać z ww. środków Państwa projekt musi otrzymać pozytywną opinię LGD o zgodności z LSR, którą każdy Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku aplikacyjnego składanego w Urzędzie Marszałkowskim.
W celu otrzymania zaświadczenia LGD o zgodności wniosku z LSR należy złożyć wniosek o ocenę projektu za zgodność z LSR. Wniosek będzie rozpatrywany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku do LGD Cieszyńska Kraina.

Załączniki:

 Karta zgodności z LSR na potrzeby RLKS  Wniosek o ocenę projektu za zgodność z LSR  Wzór wniosku o ocenę projektu za zgodność z LSR

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1351055
Dzisiaj: 126
W tym tygodniu: 1587
W miesiącu: 5183